Västerås Science Park

Västerås Science Parks (VSP) uppdrag är att vara en tillväxt­motor i Västman­land, att öka regionens attraktionskraft, samt att hjälpa företag att växa. Fokus­­områden är ICT och länets styrkeområ­den Automation, Energi, Järnväg samt Välfärd och Hälsa.
Inom Innovationsnätverket bidrar VSP främst med stöd när idébäraren kom­mit en bit in i utvecklingsfasen och i kommersialiseringsfasen, och då med stöd med affärsutveckling, att komma i kontakt med potentiella kunder, sam­arbetspartners, eller relevanta nätverk
för eventuellt ytterligare kapitalför­stärk­ning.
Därtill sprider VSP arbetet som Inno­vationsnätverket bedriver till andra regioner för ytterligare nyttogörande inom välfärds-, hälso-, och medicinteknikområdet.
WEBBPLATSEN VALFARDOCHHALSA.SE
En galleria för idébärare och innovationsrådgivare
Ett av Innovationsnätverkets viktigaste erbjudanden är möjligheten till kontak­ter med samarbetspartners inom välfärds-, hälso- och medicinteknik som kan bidra med olika insatser under en produkts/tjänsts utveckling från idé till framgångsrik kommersialisering.
På webbplatsen finns dessa presenterade under rubriken ”Samarbetspartners”.
De samarbetspartners som Innova­tions­nätverket kvalificerat som hög­kvalitativa, kommer att få möjlighet att även presentera tidsbegränsade erbjudanden som idébärare eller företag i tidig fas kan dra nytta av.
På webbplatsen kan idébärare, före­tagare och innovationsrådgivare hitta kontakter till organisationer och företag som kan bistå med tester, finansiering, produktutveckling, affärsutveckling, juridik, CE-certifiering, internatio­nella kontakter, etc.
#inlineditbutton